طراحي نتيجه هماهنگي ذهن ،چشم و دست است؛اما گاه ممکن است اين هماهنگي از بين رفته يا مغشوش گردد .به عنوان مثال ،وقتي به حجم ساختماني که در مقابل شماست نگاه مي کنيد با آنکه مي دانيد تمام ابعاد و زوايا با هم برابر هستند ،باز هم بخشهاي عقب تر آن حجم به نظر کوچکتر مي آيند يا آنکه خطوط افقي يا عمودي حجم تغيير زاويه داده و در جهت اريب به نظر مي رسند .در اين حالت است که اطلاعات ذهني ،با مشاهدات عيني شما هماهنگ نمي شوند و بايستي از نکات مربوط به پرسپکتيو استفاده کنيد .پرسپکتيو علمي است که با استفاده از اصول آن ،دوري و نزديکي اجسام را نشان مي دهند .پرسپکتيو يا علم مناظر و مرايا در قرن پانزدهم ميلادي به وسيله دو تن از نقاشان بزرگ ايتاليا به نامهاي پائولو اوچلو و پيرو دلا فرانچسکا پايه گذاري شد سپس توسط نقاشان ديگري همچون لئوناردو داوينچي و رافائل تکميل گرديد ،و از همان زمانها ،آموزش علم پرسپکتيو در کنار اصول نقاشي و طراحي الزام گرديد.
+ نوشته شده توسط محمدی در دوشنبه ۱۰ بهمن۱۳۸۴ و ساعت 16:31 |